Matura z języka angielskiego

 

Matura z języka angielskiego

 

Na naszej stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące matury z języka angielskiego, zarówno części pisemnej jak i ustnej. Dla was zebraliśmy porady studentów, którzy niedawno zdawali maturę z tego języka. Na podstawie wcześniejszych egzaminów, do każdej części opracowaliśmy ćwiczenia, które pomogą się wam świetnie przygotować do egzaminu. Będziemy z wami przez cały czas aż do egzaminu dojrzałości, a w czerwcu pomożemy wam zdać egzamin z języka na studia. W najbliższym czasie opracujemy materiały, które nauczą was pisać wypracowania. Jeżeli chcecie przygotować się do matury celująco, korzystajcie z wszystkich naszych propozycji. U nas znajdziecie najlepsze eseje waszych kolegów ze szkół średnich. Dowiecie się jakich błędów w języku angielskim należy unikać. Z tygodnia na tydzień powtórzycie kawałek gramatyki. W ten sposób przyjemnie i łatwo powtórzycie cały materiał.Porady i ćwiczenia dla maturzystów mogą być też bezcenne dla wszystkich zdających egzamin First Certificate.Nasza strona cały czas się zmienia, koniecznie więc zaglądajcie często, żeby sprawdzić czy są jakieś nowe ćwiczenia lub porady.Podstawowe wiadomości dotyczące matury z języka angielskiego.Egzamin pisemny z j. angielskiego nie jest obowiązkowy, dlatego uznano, że powinien sprawdzać wiadomości na poziomi klasy z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiegoCzęść pisemna jest identyczna we wszystkich szkołach danego województwa. Składa się z czterech części:Þ Listening Comprehension - rozumienie ze słuchu,Þ Reading Comprehension - rozumienie tekstu pisanego,Þ Use of English - test ze słownictwa i gramatyki,Þ Composition - napisanie eseju.Czas egzaminu to pięć godzin. Liczy się go od chwili, gdy nauczyciel skończy czytać tekst do Listening Comprehension. Polecenia powinny być sformułowane w j. polskim. Każda część egzaminu punktowana jest oddzielnie, a ocenę wystawia się sumując punkty uzyskane we wszystkich czterech częściach.Przy każdym poleceniu powinna być zawarta informacja o maksymalnej ilości punktów jakie można uzyskać w zadaniu. Do tej pory za Listening Comprehension otrzymywało się ok. 15% punktów, za Reading Comprehension ok. 15 - 20% punktów, za Use of English ok. 30 - 35% i za Composition ok. 35% punktów. Na ocenę celującą potrzebujecie więc przynajmniej 96% punktów możliwych do zdobycia, na ocenę bardzo dobrą - 90%, na dobrą 75-80%, ocena dostateczna wymaga 60 - 65%, na ocenę mierną należy uzyskać minimum 50%, poniżej 50% uzyskuje się ocenę niedostateczną.Porady dotyczące kolejnych części egzaminu pisemnego.Listening ComprehensionTa część ma sprawdzić rozumienie ze słuchu. Nie można w niej korzystać ze słowników. Usłyszysz jeden lub dwa teksty, które odczyta nauczyciel. W praktyce tekst czyta dwóch różnych nauczycieli. Jeżeli sala jest duża to dodatkowo czytają z obu końców sali. O ile masz możliwość wyboru miejsca, zawsze lepiej usiąść bliżej lektora. Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście miejsce niedaleko lektora i dobrego kolegi. Tekst powinien zostać odczytany dwukrotnie z naturalną prędkością.Rozumienie tekstu sprawdza się używając:· testu wyboru (Multiple Choice),· określania prawdziwości stwierdzeń (true / false), w tym zadaniu należy pamiętać o możliwości Not Stated, oznacza to, że w tekście nie ma wiadomości odnośnie danego twierdzenia,· odpowiedzi na pytania,· uzupełnianie informacji,· możliwe są też inne techniki, m. in. ustalanie kolejności wydarzeń, numerowanie akapitów lub dopasowywanie ilustracji do poszczególnych części tekstu.Kiedy zostaną rozdane arkusze egzaminacyjne, będziesz miał jeszcze małą chwilę, żeby spojrzeć na pytania. To bardzo ważne! Nie zapomnij przeczytać pytań zanim lektor zacznie czytać swój tekst. W ten sposób będziesz wiedział czego szukać w słuchanych tekście i nie zmarnujesz pierwszego czytania.Nie martw się jeżeli język czytanego tekstu wydaje ci się za trudny. Z reguły autorem tekstu jest native speaker, jednak pytania, na które masz odpowiedzieć są na poziomie szkolnym.Jeżeli masz do wysłuchania dwa teksty, to pamiętaj o przeczytaniu pytań do drugiego, kiedy skończysz robić zadania z pierwszego.Nie pisz ołówkiem, ponieważ możesz zapomnieć poprawić wszystko długopisem. Poza tym pisząc to samo dwa razy skracasz sobie czas na następne zadania.Nigdy nie próbuj robić sobie najpierw notatek z zamiarem wpisania wszystkiego później. Po pierwsze znowu stracisz czas. Po drugie możesz zapomnieć, do których punktów odnoszą się twoje uwagi.Pierwsze czytanie to czas na wpisanie odpowiedzi ze słuchu. Drugie służy sprawdzeniu tych odpowiedzi i wsłuchaniu się w to, czego nie wyłapałeś za pierwszym razem.Pamiętaj, że kolejność pytań testowych odpowiada kolejności odpowiedzi na nie w tekście. Pytania dotyczące całego tekstu znajdują się na końcu. Regułą jest, że jednemu fragmentowi tekstu przyporządkowuje się jedno zadanie.Reading ComprehensionTa część sprawdza rozumienie tekstu pisanego. Zazwyczaj jest to fragment tekstu popularnonaukowego, artykułu prasowego lub tekstu informacyjnego.Techniki sprawdzania rozumienia tekstu, są identyczne jak przy teście ze słuchu. Zadanie to ma sprawdzić rozumienie tekstu, a nie znajomość słownictwa czy kultury krajów anglosaskich.Oto kilka sprawdzonych rad dotyczących tej części egzaminu:1. Przeczytaj najpierw tekst pobieżnie, żeby wyłapać ogólny sens.2. Przeczytaj uważnie pytania i każdą z odpowiedzi.3. Odrzuć te odpowiedzi, które są zdecydowanie złe.4. Przeczytaj tekst jeszcze raz, bardzo powoli i uważnie.5. Spróbuj połączyć części tekstu z odpowiadającymi im pytaniami. Kiedy to zrobisz nie będziesz błądził nieświadomie po całym tekście, ale skoncentrujesz się na tym fragmencie, który jest niejasny.6. Nie śpiesz się przy wyborze. Bierz pod uwagę każdą możliwość i uważaj na pułapki. Jeżeli przed maturą będziesz robił dużo ćwiczeń zapoznasz się ze wszystkimi ‘zmyłkami’.7. Jeżeli naprawdę nie wiesz, odstaw wątpliwe pytanie na kilka minut i zrób w tym czasie inne zadanie. Kiedy do niego wrócisz może cię oświecić. Jeśli rzeczywiście nic nie przychodzi ci do głowy nie zostawiaj pustej luki, ale wpisz najbardziej prawdopodobną twoim zdaniem odpowiedz.Bardzo ważne jest rozplanowanie sobie czasu! Aby zdążyć ze wszystkim powinno się przeczytać tekst najwyżej trzy razy. Zbyt długie rozmyślanie nad tą częścią nie prowadzi do udzielenia właściwych odpowiedzi. Jedyną radą jest odpowiedz na pytania, których jest się pewnym i odstawienie tekstu na chwilę. Taka przerwa może być zbawcza. Tym bardziej, że po dwóch godzinach mija już stres i człowiek zaczyna normalnie myśleć.Use of EnglishJest to kilka testów sprawdzających wiedzę leksykalno - gramatyczną. W tej części nadal nie można korzystać ze słowników. Spotkasz się tutaj z kilkoma rodzajami ćwiczeń:Þ przekształcanie zdań (sentence transformations),Þ test wyboru (multiple choice),Þ testy z lukami (gap - filling),Þ uzupełnianie zdań wyrazami pochodnymi (word building),Þ tłumaczenie fragmentów zdań,Þ stosowanie odpowiednich form wyrazów podanych w nawiasie.Sentence transformationPrzy transformacjach zdań musisz być szczególnie ostrożny, ponieważ liczy się tutaj dokładność, np.:It isn’t necessary to translate every word.You don’t have to translate every word.Sukces w tej części zapewnią tylko liczne ćwiczenia i zapamiętanie pewnych struktur, na przykład zdań z formami: It’s time ..., I prefer..., The last time...,Unless..., etc. Bardzo popularne są transformacje ze strony czynnej na bierną i vice versa, z mowy zależnej na niezależną i na odwrót oraz transformacje zdań warunkowych.Multiple choiceW tym ćwiczeniu sprawdza się zarówno słownictwo, idiomy, jak i gramatykę. Zanim zaznaczysz właściwą twoim zdaniem odpowiedź przyjrzyj się wszystkim możliwością. Odrzuć te najbardziej absurdalne i rozważ pozostałe. Wybierz tą, którą możesz uzasadnić. Jeśli dwie lub trzy wydają ci się uzasadnione wybierz tą, którą podpowiada ci intuicja językowa.Gap - fillingJeżeli masz do uzupełnienia część tekstu pamiętaj o zachowaniu logiki. Twoje uzupełnienie musi nie tylko łączyć się w logiczną całość z poprzedzającym i następującym zdaniem, ale także wiązać się z całym tekstem. Jeżeli masz do uzupełnienia list do firmy musisz zachować styl formalny. Jeśli masz wstawić fragment dialogu między nastolatkami, również pamiętaj o stylu. Takie rzeczy są punktowane zaraz po gramatyce. Ważna jest dedukcja. Oczywiste jest, że jeśli mamy lukę przed odpowiedzią to musimy wstawić pytanie. Często dobrą podpowiedzią mogą być różne formy grzecznościowe, np.:A:_____________________________B: Not at all. Go ahead. I’ll try my best to answer.Odpowiedź ‘Not at all’ sugeruje nam, że powinniśmy nasze pytanie zacząć formą ‘Do you mind...?’. Zdarza się, że podpowiedz ukryta jest w następnym zdaniu,np.:A: First of all, make the victim relax and examine the wound.B:____________________________________A: No. Whatever you do, don’t use a tourniquet. A tight bandage is much safer.Rozmówca A zaprzecza temu, co powiedział B i jeszcze raz to powtarza. Wystarczy tylko fragment zdania A ‘don’t use a tourniquet’ zamienić na pytanie, np.: ‘Should we use a tourniquet?’. Powodzenie w tym zadaniu polega na dedukcji, znajomości podstawowych zwrotów grzecznościowych i pilnowaniu stylu. Uważaj na błędy tj. literówki lub niespójność czasu w pytaniu i odpowiedzi.Pamiętaj! Zanim zaczniesz wypełniać luki najpierw przeczytać szybko cały tekst, żeby zrozumieć ogólny sens. W ten sposób nie zrobisz błędów gramatycznych i szybciej domyślisz się czego brakuje. Zawsze patrz co jest za luką. To co wstawisz musi tworzyć spójną całość z tekstem.CompositionJest to krótka (ok. 200 - 400, tj. ok. od 1,5 do 2 stron) wypowiedź pisemna na jeden z wybranych tematów. Tematy powinny być różnorodne, będziesz więc miał możliwość wyboru formy. Najczęściej spotykane to krótkie opowiadanie, esej, w którym masz wyrazić swoją opinie na zadany temat, list, recenzja, czasami interpretacja wiersza. Ważne jest żeby trzymać się raz wybranej formy.Wypracowanie to jedyna część egzaminu pisemnego, podczas której można używać słownika. Aby móc z niego korzystać musisz oddać komisji pierwsze trzy części egzaminu pisemnego, które będą na osobnych arkuszach. Nie ma możliwości ponownego wglądu do pracy po przejściu do wypracowania. Często szkoły pozwalają uczniom przynosić ich własne słowniki. Podlegają one oczywiście sprawdzeniu, na wypadek ukrytych w nich ściąg.Pamiętaj, że ocena za wypracowanie to około 30 % oceny za część pisemną. Słaba praca może znacznie obniżyć twoją ocenę za całość matury. Jeżeli uzyskasz poniżej 20 % punktów za wypracowanie może się to skończyć oblaniem całego egzaminu. Jednocześni bardzo dobre wypracowanie może zadecydować o ocenie bardzo dobrej lub celującej nawet jeśli popełniłeś kilka błędów w części leksykalno - gramatycznej. Warto więc pozostawić sobie na tą część przynajmniej dwie godziny, zwłaszcza, że zasady oceniania tego zadania nie są tak obiektywne jak poprzednich.Oto parę rad, które mogą ci pomóc w uzyskaniu najwyższej liczy punktów za tą część.1. Nie śpiesz się przy wyborze tematu. Nie zawsze warto pisać na najciekawszy temat. Może się po prostu okazać, że nie masz do powiedzenia nic swojego w tej kwestii i będziesz zanudzał egzaminatora frazesami powtarzanymi w setkach sztubackich wypracowań.2. Spróbuj sporządzić plan do wszystkich trzech tematów, w ten sposób się przekonasz, na który masz najwięcej ciekawych pomysłów.3. Pamiętaj, że jest to egzamin z języka a nie filozofii. Nikt nie ocenia więc twoich poglądów, ale sposób prowadzenia wywodu. Liczy się bystrość i jasność wypowiedzi, które świadczą o dużej biegłości językowej. Nie staraj się więc zaimponować skomplikowanym wywodem filozoficznym, chyba, że umiesz go przeprowadzić krótko (to tylko ok. 300 słów) i poprawnie językowo. Jeśli nie potrafisz, daj sobie spokój i postaw na przejrzystość wypowiedzi.4. Kiedy już wybierzesz temat nie śpiesz się tylko spokojnie zaplanuj całość. Pamiętaj, że kompozycja pracy to jedna z bardzo ważnych kategorii. Poza tym istnieją pewne reguły, które rządzą różnymi formami wypowiedzi, warto o nich nie zapominać.5. Zaplanuj sobie czas pisania tak, żeby zostało ci przynajmniej piętnaście minut na sprawdzenie wszystkich błędów. Przeczytaj swoją pracę bardzo powoli dwa razy i zajrzyj do słownika jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość.6. Pamiętaj o zgodności czasów.7. Pisanie na brudno i przepisywanie jest stratą czasu. Zdarz się, że maturzyści nie zdążają z przepisaniem pracy, nie mówiąc już o sprawdzeniu błędów. Wtedy zależy to od dobrej woli nauczyciela, czy zechce przeczytać wypracowanie z brudnopisu. W takiej sytuacj najczęściej można liczyć na ocenę dostateczną.8. Warto więc poświęcić więcej czasu na planowanie pracy. Możesz wtedy pisać powoli i wyraźnie, nie martwiąc się, że nie zdążysz. Samo pisanie tekstu powinno ci zająć ok. godziny.Teraz przyjrzyj się kilku grupom tematów wziętych z egzaminów w latach poprzednich. Jako ćwiczenie spróbuj wybrać jeden z tematów i napisać wypracowanie. Na jeden temat przeznacz sobie maksimum dwie godziny. W te sposób poznasz swoje słabe strony w pisaniu wypracowań i będziesz mógł nad nimi popracować.Aby ułatwić ci samoocenę podajemy kryteria używane przez nauczycieli:2. kryterium merytoryczne - zgodność pracy z tematem, umiejętność wnioskowania i argumentacji, logika i komunikacja wypowiedzi, oryginalność ujęcia tematu, samodzielność sądów, (0 - 4 pkt);3. kryterium formalne - zgodność z formą podawczą, funkcjonalność kompozycyjna, spójność poszczególnych części pracy, zachowanie limitu słów,(0 - 4 pkt);4. kryterium językowe - zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych, bogactwo frazeologii, właściwy dobór słownictwa, poprawność gramatyki, składni, ortografii, interpunkcji oraz stylu i rejestru języka (0 - 12 pkt).Uwaga! Praca o objętości poniżej 100 słów lub praca w całości niezgodna z tematem otrzymuje zero punktów.Wypowiedz się na jeden z podanych tematów. Twoja wypowiedź powinna zawierać od 250 do 400 słów.5. Write a newspaper review of a film or a play you have seen recently.6. Travel still broadens the mind, but not as much as it used to. Discuss.7. An English language magazine is investigating the question: Graffiti - the pros and cons. Write an article on the topic, expressing the different sides of the argument.Wypowiedz się na jeden z podanych tematów. Twoja wypowiedź powinna zawierać od 300 do 500 słów.1. Write a short article, to be published in an international youth magazine, describing one particular aspect of life in Poland.2. Convince others to take up your favourite pasttime or hobby.3. Commenting on a poem below, present your views on the future. What do you imagine your future will be?How, at the age of twenty - five,I shall find true happinessSomewhere,lives the pretty girlI shall marry.Somewhere,stands the churchwhere we will be photographedwith all our relativesand great Aunt Ada.Somewhere,is the bankwhich will give me my mortgage.Somewhere,is the coastal townwhere we will go for our Sunday drivesin the middle of winter.Somewhere,when this happens,I shall take out my brain,solemnly bury it,and read the funeral service over it,for I will no longer need it.(Paul Sutton)Wybierz jeden z trzech tematów........1. “There are people whose power lies in their minds and there are those whose power is in their physical strength. The former rule, the latter are and should be ruled,” said an ancient Chinese sage. Does this statement hold water for the contemporary world?2. Why have people always been searching for the unknown? Give examples and discuss.3. In the 19th century the French Academy announced that flying in machines heavier than the air would never be possible. What ‘impossible’ things do you think mankind will achieve by the year 2050?Wybierz jeden spośród trzech tematów....1. The third millennium is close at hand. What are your hopes and fears about the future?2. What activities do you consider a waste of time? What can you do to avoid them?3. The ancient Romans maintained that a great fortune was also a great slavery. Why? Does this statement still hold water? Provide examples.Wybierz jeden z trzech tematów....8. “If something is worth doing it is worth doing well,” goes an English proverb. Do you agree?9. Should people tell their family and/or partners everything? If not, what information can be held back?10. “The grim fact is that we prepare for war like precocious giants and for peace like retarded pygmies.” What do you make out of this line of Lester Pearson’s?Wybierz jeden z trzech tematów....9. Give an account of a journey you have made which you will never forget.10. Road accidents claim for two many lives. What can government and individuals do to reduce this problem?11. ‘Don’t do it!’ I said. Write a story which begins or ends with these words.Wybierz jeden z trzech tematów.....1.We recognize the true value of people best when they are put to the test. What does this statement mean to you?8. What would you change in your life if, with all your present experience, you were to start your education again as a seven - year - old pupil?9. ‘ Being cautious may spoil the game, but it definitely saves lives.’ Do you agree with this maxim from a 19th century diary?Wybierz jeden z trzech tematów...4. Parents are often unaware of the difficulties and problems their teenage children face and are unable to help them. What could parents and children do to overcome the gulf between them?5. ‘I will never forget the night...’ Write a story beginning with these words.6. Describe a place or work of art which is of cultural importance to your country.Wybierz jeden z trzech tematów.....4. Imagine you have just learnt that the end of the world is only 45 minutes away. What would you do? Why?5. Many countries are in danger of losing their cultural identity on account of globalisation. Discuss this problem and say what could be done to avoid this.6. Computers will soon render books obsolete. Discuss.Część ustna jest opracowywana przez nauczycieli angielskiego danej szkoły na podstawie wytycznych opracowanych w kuratorium Przygotowują oni zestawy pytań odpowiadające stopniem trudności poziomowi znajomości języka w klasach. Egzamin ustny składa się z trzech części:1) rozumienie tekstu pisanego i umiejętność pracy z nim - Reading Comprehension,2) test gramatyczny, Use of English,3) zastosowanie języka angielskiego w sytuacjach codziennych - Sitution English.Po wejściu do sali egzaminacyjnej losujesz zestaw pytań i podajesz jego numer komisji egzaminacyjnej. Na przygotowanie się masz dwadzieścia minut. Możesz korzystać ze słowników, które są w sali. Kolejność prezentacji kolejnych części jest dowolna.Reading ComprehensionW klasie ogólnej jest to tekst w języku angielskim o długości ok. pół strony maszynopisu. Ma to być tekst literacki, prasowy lub użytkowy. Zazwyczaj jest on uproszczony i nie zawiera fachowego słownictwa lub dużej liczby idiomów. W poleceniu powinna znajdować się wskazówka dotycząca związanego z tekstem tematu, na który komisja będzie z tobą dyskutować podczas egzaminu (ok.5min). Nauczyciel może ci zadać 3 - 5 pytań sprawdzających twoje zrozumienie tekstu. Ponieważ pytania te są tylko w zestawie nauczyciela, nie znasz ich i nie możesz przygotować sobie na nie odpowiedzi.W klasie z rozszerzonym programem nauczania języka otrzymujesz podobny test i pytania jak w klasie ogólnej, może on jednak być związany z życiem w krajach anglojęzycznych. Twoje pytania będą wymagać lepszej znajomości języka i bardziej precyzyjnego wyrażania myśli.Use of EnglishW tej części niezależnie od profilu klasy otrzymasz 10 przykładów pogrupowanych w pięć różnych ćwiczeń. W klasie z rozszerzonym programem sprawdza się dodatkowo znajomość idiomów.Situation EnglishTa część sprawdza umiejętność zastosowania języka w codziennych sytuacjach. We wszystkich klasach wygląda tak samo. Otrzymujesz polecenie przygotowania się do dialogu. Jest określona sytuacja, w której się znajdujesz i rola, którą pełnisz. Musisz spodziewać się dialogów niespodzianek. Nauczyciele często podają listy sytuacji na kilka miesięcy przed maturą. Warto przejrzeć te sytuacje i przećwiczyć je, np. z kolegą lub koleżanką. Nie warto natomiast uczyć się na pamięć wszystkich dialogów jakie mogą być, ponieważ ważna jest swoboda wypowiedzi. Poza tym jeśli nie trafisz na swoją wyuczoną scenkę to stracisz ze stresu głowę i możesz nawet oblać.Porady do części ustnej.1. Pamiętaj! Oprócz wiedzy, rozumienia i prezentacji scenki, liczy się też wrażenie ogólne jakie wywrzesz na egzaminatorach. Siedząc ze spuszczoną głową i mamrocząc coś po cichu, napewno nie zrobisz furory, nawet mówiąc poprawnie. Ważna jest swoboda wypowiedzi, jeśli jej nie posiadasz to udawaj lub przynajmniej nie dawaj do zrozumienia, że każde zdanie to dla ciebie męczarnia.2. Cisza na egzaminie może skończyć się twoją porażką. Mów! Jeśli temat, który wylosowałeś nie jest porywający lub nie masz nic ciekawego do powiedzenia w tej kwestii, spróbuj szybko odpowiedzieć na zadane przez nauczycieli pytania i nawiąż do dziedziny, która cię interesuje, a przede wszystkim do tej, którą masz świetnie opracowaną. Płynna zmiana tematu podczas dyskusji jest lepsza niż milczenie.3. Podczas przygotowywania wypowiedzi nie warto zapisywać całej wypowiedzi na kartce, ponieważ i tak nie wolno czytać odpowiadając na pytania w dyskusji. Rozsądniej zrobisz wypisując różne ciekawe zwroty, których chcesz użyć, możesz przecież korzystać z pomocy słownika. Koniecznie przygotuj sobie plan wypowiedzi. Nie musisz się go sztywno trzymać, ale w ten sposób nie zapomnisz o ważnych punktach.4. Jeśli podczas wypowiedzi zapomnisz słowa, nie zacinaj się. Najlepiej wtedy postaraj się je zastąpić synonimem lub zupełnie ominąć. W krytycznej sytuacji możesz poprosić nauczycieli o wskazówkę po angielsku, podając znaczenie tego słowa. W końcu jest to sprawdzian umiejętności ustnej komunikacji w języku angielskim.5. Mów powoli i wyraźnie, patrząc na swoich rozmówców. Od czasu do czasu możesz zerkać na swoje notatki, żeby nie zgubić się w czasie wypowiedzi. Uśmiechaj się podczas egzaminu, bo to nie tylko ciebie znacznie odstresuje, ale i lepiej nastawi komisję do twojej osoby.Situation EnglishAutobus, taksówka, pociąg, samolot

Zapytaj, czy autobus, który stoi na przystanku jedzie na dworzec i gdzie masz wysiąść.

Przepraszam, czy ten autobus jedzie na dworzec?Tak.Czy może mi pani powiedzieć gdzie mam wysiąść?Stąd to trzy przystanki.Excuse me, does this bus go to the station?Yes.Can you tell me where to get off?It’s three stops from here.Zapytaj kierowcę ile będzie kosztowała jazda na lotnisko.

Przepraszam, ile będzie kosztować jazda na lotnisko?Około $20To dla mnie za dużo. Dziękuję.OK, wezmę $15.So let’s go.Excuse me, how much would cost a drive to the airport?About $20.It’s too much for me. Thank you.OK, I’ll take $15.So let’s go.Zapytaj kiedy odjeżdża pociąg do Warszawy, o której tam będzie i ile kosztuje bilet drugiej klasy.

Dzień dobry. Chciałem zapytać o której odjeżdża pociąg do Warszawy?O 9.10Ile kosztuje bilet w drugiej klasie?11 zł.Dziękuję.Hello. I’d like to know what time the Warsaw train leaves?At 9.10And what’s the price of a second class ticket?It’s 11 zł.Thank you.Poproś dwa bilety do Poznania i zapytaj, czy musisz się przesiadać.

Dwa ulgowe, druga klasa do Poznania, proszę.Proszę bardzo.Czy muszę się przesiadać?Nie, to pociąg bezpośredni.Two (ulgowe) second class to Poznan, please.Here you are.Do I have to change?No, it’s a through train.Zarezerwuj bilet samolotowy z Warszawy do Londynu, na pierwszego czerwca, w klasie turystycznej.

Halo?Tu British Airways, w czym mogę pomóc?Chcę lecieć do Londynu pierwszego czerwca.Zobaczę tylko co my tutaj mamy.Chcę lecieć klasą turystyczną.OK. Lot 991 z lotniska Okęcie, odlot o 10.25, bezpośredni.W porządku. Nazywam się ...... . Kiedy mam być na lotnisku?Najpóźniej można zgłosić się o godzinie 9.25 na lotnisku.Dziękuję.Proszę bardzo.Hello?This is British Airways, what can I do for you?I want to fly to London on the July the first.I’ll just see what there is.I want to go economy.All right. BA Flight number 991 takes off from Okęcie at 1025 and flies direct.That’s OK. My name is ..... . What time have I got to get to the airport?The latest time of reporting is 0925 at the airport.Thank you.You’re welcome.Wynajmij samochód na weekend – spytaj o cenę i wymagania.

Ile kosztuje Ford?Dzienna stawka to $50, a tygodniowa $300.Czy będę mógł zamówić jednego na przyszły weekend?Czy ma pan ważne prawo jazdy?Tak, nie ma z tym problemu.Dobrze. Wszystko co musi pan zrobić, to wypełnić formularz u nas w biurze.What’s the rate for a Ford?The daily rate is $50 and the weekly is $300.Will I be able to have one next weekend?Have you got a valid driving licence?Yes, there’s no problem there.Fine. All you have to do is complete a form at our office.Przy stole

Jesz obiad ze znajomymi. Powiedz, że dziękujesz za oferowane jedzenie, ponieważ się odchudzasz.

Jeszcze kawałek kurczaka?Nie, naprawdę dziękuję. Mam się odchudzać.Proszę, zjedz. Prawie nic nie zjadłaś.Jest pyszny, ale myślę, że nie powinnam.Another piece of chicken?No, thanks, really. I’m supposed to be slimming./ I have to lose weight.Please, do. You’ve hardly eaten anything.It’s delicious, but I don’t think I ought to./ I think I shouldn’t eat it.Zaproponowano ci filiżankę herbaty. Powiedz, że wolisz kawę.

Co powiesz na małą filiżankę herbaty przed wyjściem?Wolałaby filiżankę kawy, jeśli można.Mleko i cukier?Z mlekiem, ale bez cukru, proszę.How about a nice cup of tea before you go?/ ...before you leave?I’d rather have a cup of coffee, if you don’t mind./ I’d prefer...Milk and sugar?With milk but without sugar, please.Zaproponuj koleżance herbatę, spytaj, czy pije z cukrem czy bez.

Chcesz filiżankę herbaty?Tak, z przyjemnością.Z cukrem czy bez?Bez cukru, proszę.Would you like a cup of tea?Yes, I’d love one.With or without sugar?Without sugar, please.Jesteś w kawiarni. Spytaj koleżankę, co chce do picia i zaproponuj kawałek ciasta.

Co będziesz piła?Chciałabym coś chłodnego.Ciasto?Tak, spróbuję kawałek tego torciku truskawkowego.W porządku. Siedź tutaj, a ja to przyniosę.What are you going to drink?I’d like something cool / refreshing.Some cake?Yes, I’ll try a portion of the strawberry tart.Right. Stay here and I’ll bring it over.Jesteś w restauracji. Kelner pyta cię, co chcesz jeść. Zamów rybę i frytki, a na deser lody.

Czy mogę przyjąć zamówienie?Tak, proszę rybę z frytkami.Co na deser?Lody proszę.May I take your order?Yes, fish and chips please.How about the sweet?Ice-cream, please.Kolega proponuje ci papierosa. Odmów mówiąc, że próbujesz rzucić palenie. Poproś też kolegę, żeby nie palił przy stole.

Poczęstuj się papierosem.Nie, dziękuję. Próbuję rzucić palenie.Weź. Nalegam.Nie, naprawdę dziękuję. I wolałbym, żebyś nie palił przy stole.Have a cigarette.No, thanks. I’m trying to give up.Come on. I insist.No, really, thank you and I’d rather you didn’t smoke at the table.Reading Comprehension

The Land of PromiseUtah was established in the mid-19th century as a model state by the Mormon community. In 1846, after nearly two decades of religious persecution in New York, Ohio, Missouri and Illinois – where the church founder and Prophet, Joseph Smith, was killed by an angry mob in 1844 – a party of 148 members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (also called the Mormon Church, from the Book of Mormon, an additional text to the Bible) headed west in search of their promised land. The Mormons wanted to create an exemplary society through hard work and discipline. Their leader, Birmingham Young, was determined to take his people to an area where they would be able to practise their religion in peace.On July 24, 1847, according to the legend, Young led his followers through a gap in the Wasatch Range called the Emigration Canyon. He pointed to the broad valley and said, “This is the place.” In reality, things were less dramatic. According to historical documents, an advance party had arrived a few days earlier, and Young, who was ill with mountain fever, did not see the valley until they had already planted the first crops.To white explorers Utah was considered a difficult place to live. The land was completely barren and destitute of game. However, the Mormons built a settlement in the desert. They irrigated land and planted crops. It was the challenge of making a life in a barren valley, plus their faith, that transformed this desert. Everyone worked hard together. Soon Salt Lake City became one of the major cities in the Rocky Mountains Region and the centre of the Mormon Church.By the turn of the century, Young’s followers had spread far into Nevada, Idaho and Arizona, building some 500 new towns and calling their territory Deserat, after a Book of Mormon term for “honeybee”. Mormons lived openly in polygamy until 1890 when the Church was forced to abandon this practise in order to secure the statehood of Utah and join the Union. Yet, it is believed that even today tens of thousands of men still live discreetly with a few wives together.Most Mormons remain deeply committed to the “cause of Zion”, which includes honouring large families and hard work, while eschewing the use of alcohol and tobacco (such vices are both legal and easy to find across the state, however).Despite the growth across Utah, there’s one part of the state where nobody is going to be migrating: The Great Salt Lake Desert, which spreads some 5.000 square miles across Utah’s northern corner. Today Utah remains a paradox. With a population of 1.95 million and an area of 84,904 sq. m., mostly barren desert, the state attracts a steady flow of new settlers who are lured by an exceptional way of life it offers. The new settlers still echo Young’s words: “This is the place”.PWN – str. 131

Read the text carefully and mark the correct answer a, b, c or d.1. Mormons came to Utaha) in search of promised landb) because they were persecuted elsewhere*c) in order to build their Churchd) so that they could live in polygamy2. Joseph Smith was killeda) by his followersb) by an angry manc) by a crowd of people in the street*d) in the Wasatch Valley3. Young failed to lead his followers to their destination becausea) he was ill*b) he was assassinatedc) he stayed in Ohiod) he went to the Rocky Mountains4. Salt Lake City is situateda) in the centre of the Mormon Region*b) not very far from Emigration Canyonc) in Emigration Canyon5. White explorers found Utaha) attractive because it had plenty of animalsb) unattractive because it had no domestic animalsc) attractive because it had barren mountainsd) unattractive because it was a barren territory*6. “Deserat” refers toa) the Mormon territoryb) the Great Salt Lake Desertc) Mormon faithd) the Book of Mormon*7. The Mormon Church decided to abandon polygamy 1890 in ordera) not to increase birth rateb) not to anger the local non-Mormon residentsc) to secure wives for an increasing male populationd) to avoid persecution by the federal authorities*8. Alcohol and tobacco are ........ in Utah.a) illegalb) legal*c) partly legald) a serious social problem9. Most Mormons are still in favour ofa) polygamyb) large families*c) alcohol and tobaccod) hard work and little discipline10. New settlers arrive in Utah because they are attracted bya) its barren desertsb) its magnificent mountainsc) its exceptional climated) its exceptional way of life*Komentarz do odpowiedzi.1. B Mimo tego, że wszystkie odpowiedzi są w pewnym sensie prawdziwe, to główną przyczyną wędrówki Mormonów były prześladowania w innych stanach. (... after nearly two decades of religious persecution in New York, Ohio...)2. C (Joseph Smith was killed by an angry mob) ‘mob’ jest synonimem ‘crowd’3. A (Young who was ill with a mountain fever)4. A (Soon Salt Lake City became one of the major cities in the Rocky Mountains Region and the centre of the Mormon Church)5. D (To white explorers Utah was considered a difficult place to live. The land was completely barren and destitute of game.)6. D (...calling their territory Deserat, after a Book of Mormon...)7. D (Mormons lived openly in polygamy until 1890 when the Church was forced to abandon this practise in order to secure the statehood of Utah and join the Union)8. B (...while eschewing the use of alcohol and tobacco (such vices are both legal and easy to find across the state, however)9. B (Most Mormons remain deeply committed to the “cause of Zion”, which includes honouring large families...)10. D (the state attracts a steady flow of new settlers who are lured by an exceptional way of life it offers) ‘lured’ jest synonimem ‘attracted’

Komentarze   

#1 Agnieszka 2016-06-17 08:11
Mysle, ze napisania esej jest bardzo ważnym. Kiedy macie problem z tym, mozecie skontaktowac z 'marvelous essay'. One mogą pomoc.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego Matura z języka angielskiego
Loading ...