Czasowniki z przyimkami

Use of English - czasowniki z przyimkami
Use of English - czasowniki z przyimkami
Use of English
Dzisiaj podajemy wam kolejną listę wyrażeń, których znajomość sprawdza się na maturze oraz na egzaminach typu First Certificate.


Czasowniki z przyimkami
accuse of
oskarżyć o
He was accused of theft.
Oskarżono go o kradzież.

admire for
podziwiać za
I admire him for his intelligence.
Podziwiam go za jego inteligencję.

apologize to sb for (doing) sth
przepraszać kogoś za coś
You should apologize to your teacher for having behaved in a rude manner.
Powinieneś przeprosić swojego nauczyciela za niegrzeczne zachowanie.

argue with sb about/over sth
spierać się z kimś o coś
John argued with his friend about the girl’s name. He was sure it was „Jane”.
John spierał się z przyjacielem o imię dziewczyny. Był pewien, że to była „Jane”.

ask about
pytać o
He phoned her and asked about the book he had given her a week before.
Zadzwonił do niej i zapytał o książkę, którą jej dał tydzień wcześniej.

ask for
prosić o
She entered the shop and asked for a glass of water.
Weszła do sklepu i poprosiła o szklankę wody.

beg for
błagać o
There are many people on the street who beg for money.
Jest wielu ludzi na ulicy żebrzących o pieniądze.

begin with sth/by doing sth
zacząć czymś/od zrobienia czegoś
Let’s begin by doing an exercise.
Zacznijmy robiąc ćwiczenie.

blame sb for sth
winić kogoś za coś
Don’t blame me for your own faults!
Nie wiń mnie za swoje własne błędy!

care for
mieć ochotę na coś
Would you care for a cup of tea?
Czy masz ochotę na filiżankę herbaty?

confuse with
mylić z
The word „lie” is often confused with the word „lay”.
Słowo „kłamać” jest często mylone ze słowem „kłaść”.

Congratulate sb for doing sth
gratulować zrobienia czegoś
Everybody congratulated him for winning the race.
Każdy pogratulował mu zwycięstwa w wyścigu.

congratulate on
gratulować czegoś
All colleagues congratulated Mary on her diploma.
Wszyscy koledzy pogratulowali Mary dyplomu.

consist of
składać się z
Molecules consist of atoms.
Cząsteczki składają się z atomów.

cope with
dawać sobie radę z
The patients learn to cope with depression.
Pacjenci uczą się dawać sobie radę z depresją.

decide on
zdecydować o, co do
We have to decide on the product’s price.
Musimy zdecydować o cenie produktu.

die of/from
umrzeć na
Thousands of people died of flu.
Tysiące ludzi umarło na grypę.

disapprove of
nie pochwalać
I disapprove of your choice.
Nie pochwalam twojego wyboru.

dispose of
pozbyć się
Do not dispose of in fire.
Nie wyrzucać do ognia.

dream of/about
marzyć o
What are you dreaming about?
O czym marzysz?

explain sth to sb
wytłumaczyć coś komuś
Can you explain it to me?
Czy możesz mi to wytłumaczyć?

fear for
bać się o
I fear for my daughter, she is ill.
Boję się o moją córkę, jest chora.

feel like doing sth
mieć ochotę coś robić
I feel like driving a car.
Mam ochotę przejechać się samochodem.

fight for/against
walczyć o/przeciw
These people are fighting for their freedom.
Ci ludzie walczą o swoją wolność.

forgive sb for doing sth
przebaczyć komuś zrobienie czegoś
Forgive us for being late.
Wybacz nam spóźnienie.

graduate from
ukończyć szkołę, uzyskać dyplom
I graduated from Warsaw University in 1997.
Ukończyłem Uniwersytet Warszawski w 1997.

happen to
przydarzyć się komuś
Don’t laugh at me; the same thing could happen to you at any time.
Nie śmiej się ze mnie; to samo może ci się zdarzyć w każdej chwili.

hear from
mieć wiadomości od
I haven’t heard from you for ages!
Nie miałem wiadomości od ciebie od wieków!

help with
pomóc w
Arnold, help your sister with her homework!
Arnoldzie, pomóż swojej siostrze w lekcjach!

hope for
mieć nadzieję na
I’m hoping for a pay rise.
Mam nadzieję na podwyżkę pensji.

insist on
nalegać na, upierać się przy
My boss insisted on sending new letters to our customers.
Mój szef nalegał na wysłanie nowych listów do naszych klientów.

invite for
zaprosić na
Will you invite me for dinner?
Czy zaprosisz mnie na obiad?

invite to
zaprosić do
I haven’t invited you to my house.
Nie zapraszałem cię do mojego domu.

laugh at
śmiać się z
And don’t laugh at me! There’s nothing funny!
Nie śmiej się ze mnie! Nie ma tu nic śmiesznego!

learn about
uczyć się o
Next week we are learning about English prepositions.
W przyszłym tygodniu uczymy się o angielskich przyimkach.

learn of
dowiedzieć się o
How did you learn of it?
Jak się tego dowiedziałeś?

listen to
słuchać
I like listening to good music.
Lubię słuchać dobrej muzyki.

mistake for
pomylić z, wziąć za
She was mistaken for her sister.
Pomylono ją z jej siostrą.

object to
sprzeciwiać się
You shouldn’t object to my decision.
Nie powinieneś sprzeciwiać się mojej decyzji.

offer sth to sb
oferować coś komuś
Offer some coffee to the guests.
Zaoferować gością kawę.

offer sb sth
oferować komuś coś
We offered him money.
Zaoferowaliśmy mu pieniądze.

pay for
płacić za
I won’t forgive you! You will pay for it.
Nie wybaczę ci! Zapłacisz za to.

point at
celować w
He pointed his gun at me and told me to give him all my money.
Wycelował we mnie pistolet i kazał mi dać mu wszystkie moje pieniądze.

pray for
modlić się o
After months of dry weather everybody in the village prayed for rain.
Po miesiącach suchej pogody, każdy w wiosce modlił się o deszcz.

profit from
czerpać korzyści z
I don’t know how to profit from my shares.
Nie wiem jak czerpać korzyści z moich udziałów.

protect from
chronić od
An umbrella protects from rain.
Parasol chroni przed deszczem.

punish for
ukarać za
You will be punished for the crime.
Zostaniesz ukarany za tę zbrodnię.

remind about
przypominać o
Remind me about the meeting in two hours.
Przypomnij mi o zebraniu za dwie godziny.

remind of
przypominać (kogoś, coś)
This house reminds me of my youth.
Ten dom przypomina mi moją młodość.

result in
dać w rezultacie, skończyć się czymś
Your decision resulted in a serious sales increase.
Twoja decyzja pociągnęła za sobą poważny wzrost sprzedaży.

get rid of
pozbywać się
I’ve got to get rid of this mess.
Muszę pozbyć się tego bałaganu.

search for
szukać czegoś
I’m going to search the newspapers for information about the negotiations.
Poszukam w gazetach informacji o negocjacjach.

shoot at
strzelać do
The police were shooting at the crowd.
Policja strzelała do tłumu.

shout at
krzyczeć na
My mother always shouted at me when she was angry.
Moja matka zawsze na mnie krzyczała, kiedy była zła.

smile at
uśmiechać się do
„I smiled at you and you smiled at me.”
„Uśmiechnąłem się do ciebie, a ty do mnie.” (The Doors)

speak to/with
rozmawiać z
They spoke with my husband a week ago.
Rozmawiali z moim mężem tydzień temu.

spend sth on sth
wydawać (pieniądze) na
Don’t spend all your money on sweets.
Nie wydawaj wszystkich twoich pieniędzy na słodycze.

subscribe to
prenumerować czasopismo
Would you like to subscribe to „Time?”
Czy chcesz zaprenumerować „Time’a”?

succeed in doing sth
odnieść sukces w robieniu czegoś
At last they succeeded in climbing that difficult mountain.
W końcu odnieśli sukces we wspinaczce na tę trudną górę.

sue sb for sth
podać do sądu za
I will sue you for your last „Today” article!
Pozwę pana za ostatni artykuł w „Today”!

suffer from
cierpieć na (np. chorobę)
How long has the child been suffering from repeated stomach trouble?
Jak długo dziecko cierpiało na powtarzające się dolegliwości żołądkowe?

suspect sb of doing sth
podejrzewać kogoś o coś
He is suspected of murdering his boss.
Jest podejrzany o zamordowanie szefa.

tell sth from sth
odróżnić coś od czegoś
Some people can’t tell red from green.
Niektórzy ludzie nie potrafią rozróżnić czerwonego od zielonego.

think about
myśleć o
What are you thinking about?
O czym myślisz?

think of
sądzić o
What do you think of that girl?
Co myślisz o tej dziewczynie?

throw at
rzucać do
She threw a stone at him.
Rzuciła w niego kamieniem.

vote for/against
głosować za/przeciw
Which candidate will you vote for?
Na którego kandydata będziesz głosował?

wait for sth
czekać na
I’m waiting for the bus.
Czekam na autobus.

warn about/of sth
ostrzegać przed
The government warned the people about the storm.
Rząd ostrzegł ludzi przed burzą.

worry about
martwić się o
I wouldn’t worry about the children.
Nie martwiłbym się o dzieci.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Czasowniki z przyimkami
Loading ...